Aktywni na

rynku pracy

2_1140-×-806

Fundacja Rozwoju Aktywności Społecznej Przyjaźń zaprasza do udziału w projekcie „Aktywni na rynku pracy” realizowanego na podstawie umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.

2_1

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

logo_pefron

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO

30 osób (18kobiet/12mężczyzn) dorosłych osób niepełnosprawnych, które nie osiągnęły wieku emerytalnego, pozostających bez zatrudnienia w wieku aktywności zawodowej posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. (o których mowa w art.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz.511, z późn.zm) zam. zg. z KC tereny woj. lubelskiego. Osoby z orzeczeniem lekkim stopniem niepełnosprawności stanowić będą nie więcej niż 20% ogółu beneficjentów ostatecznych projektów (ograniczenie procentowe nie dot. osób z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności z uwagi na niepełnosprawność intelektualną, całościowe zaburzenia rozwojowe, długotrwałą, chroniczną niepełnosprawność o charakterze psychicznym, niepełnosprawność sprzężoną).

Cel projektu

Celem projektu „Aktywni na rynku pracy” jest zwiększenie aktywności zawodowej 30 osób niepełnosprawnych (o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn.zm) w wieku aktywności zawodowej z województwa lubelskiego (18K,12M) poprzez udział w zintegrowanych działaniach aktywizujących a następnie wejście na rynek pracy min.25% uczestników projektu do 31.03.2024.

3
2_3

Termin projektu:

01.04.2023r. – 31.03.2024 r.

Beneficjentom ostateczny projektu zapewniamy:

- Diagnoza potrzeb z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD)

- Wdrożenie Indywidualnego Planu Działania

- Szkolenie zawodowe

- 3 miesięczne staże aktywizacyjne: 1300 brutto/1mc

DOFINANSOWANIE ze środków PFRON: 242 287,20 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 269 208,00 zł

znaki_strona_www-768×256-1

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się!

Sięgamy po sukces
ul. Podlaska 12
20-304 Lublin

logo_2
Skip to content